ضمیمه گزارش میراث

فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون ، نسخه شناسی و ایران‌شناسی

ضمیمه گزارش میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 10

مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی)

ضمیمۀ گزارش میراث، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 گزارش میراث (پیاپی شمارۀ 10)، پاییز و زمستان 1395.

 اثر مطیع بن محمود، متخلص به عرفان

مقدمه و تصحیح: محمدرضا ابوئی مهریزی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 1

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال پنجم، اسفند 1390

یادنامۀ استاد ایرج افشار 2

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 2

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، تیرماه 1391

ویژه نامۀ انتحال و کتابسازی (1(

 
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 3

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، زمستان 1391

ویژه نامۀ نقد (1)

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 4

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- تابستان 1395

گونه شناسی متن های فارسی گونۀ فارسی هروی (با نگاهی به کلمات شیخ الاسلام در کتاب «در هرگز و همیشۀ انسان»)- علی رواقی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 5

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، پاییز 1395

نقدی در ترازوی نقد – جلال خالقی مطلق

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 6

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، زمستان 1395

رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی)- یوسف الهادی، ترجمۀ محمد باهر

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 7

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، بهار 1396

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )-

به کوشش محمود امیدسالار

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 8

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 72-73، آذر- اسفند 1394

یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة – مسعود قاسمی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 9

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 75-74، بهار- تابستان 1395

بیان الحقایق رشیدالدّین فضل الله و زمینۀ تاریخی- اجتماعی آن (یک بررسی مقدّماتی)- یودیت فایفر، ترجمۀ حمید عطائی نظری

قیمت: 50,000 ریال