دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 32

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال یازدهم، سال 1392

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

جمهوری ونیز و ایران- گولیلمو برشه- ترجمۀ یوسف خان مؤدب الملک

به همراه مقاله ای دربارۀ فعالیتهای فرهنگی یوسف خان- پژوهش و تصحیح محسن: بهرام نژاد

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 31

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال یازدهم، سال 1392

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نگاهی به ذخیرۀ خوارزمشاهی (چاپ فرهنگستان علوم پزشکی)- گلپر نصری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 30

دو فصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای متن شناسی- دورۀ جدید، سال یازدهم، سال 1392

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شکوه و جاودانگی (جامع التواریخ و رشید الدین فضل الله همدانی)- یوسف الهادی- ترجمۀ اکبر ایرانی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 29

 دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال یازدهم، سال 1392

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بدیل بی بدیل (پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی)- سعید مهدوی فر

 
قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 28

پژوهشي در شيوه تصحيح تفسير نسفي- اكرم السادات حاجي سيدآقايي

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 27

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گزارش گونه ای از کیفیت احیای آثار عبدالقادر مراغی- سیدعبدالرضا موسوی طبری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 26

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 26

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خُجندی نامه-خورشید ف. عبدالله زاده/ نعمان ن. نعمت اف- ترجمۀ باقر مظفرزاده

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 25

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تاریخچۀ چاپ کتاب‌های فارسی در شبه قارّه- نوشتۀ معین الدین عقیل- ترجمۀ عارف نوشاهی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 24

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- پژوهشی به استناد نامۀ 51400/3 مورخ 17/3/1391 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

میر تذکره (شناختنامۀ میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسندۀ خلاصة الاشعار)) - نفیسه ایرانی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 23

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال دهم، سال 1391

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بُستی- علی اشرف صادقی

قیمت: 50,000 ریال