دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 13

 

دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال هفتم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1397

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 22

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال نهم، سال 1390

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه- مسعود قاسمی

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 12

 

میراث علمی اسلام و ایران، دو فصلنامۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال ششم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1396، پیاپی شمارۀ 12

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 21

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1390

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

لزوم بازنگری در تصحیح قصص الانبیای نیشابوری- اکرم السادات حاجی سیدآقایی

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 11

میراث علمی اسلام و ایران،  دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال ششم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1396، پیاپی شمارۀ 11

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 10

مآثر میرزا محمد شفیع (سندی از انتحال ادبی در عصر صفوی)

ضمیمۀ گزارش میراث، دورۀ سوم، ضمیمۀ شمارۀ 76 – 77 گزارش میراث (پیاپی شمارۀ 10)، پاییز و زمستان 1395.

 اثر مطیع بن محمود، متخلص به عرفان

مقدمه و تصحیح: محمدرضا ابوئی مهریزی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 20

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1389

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

علی نامه (منظومه ای کهن) معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 10

میراث علمی اسلام و ایران، دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی- سال پنجم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1395، پیاپی شمارۀ 10.

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 9

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 75-74، بهار- تابستان 1395

بیان الحقایق رشیدالدّین فضل الله و زمینۀ تاریخی- اجتماعی آن (یک بررسی مقدّماتی)- یودیت فایفر، ترجمۀ حمید عطائی نظری

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 19

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هشتم، سال 1389

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

کهن ترین نسخۀ مترجم قرآن (تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شنای هنر قدسی)- سید محمد عمادی حائری

قیمت: 50,000 ریال