دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

فابل PDF نشریات میراث مکتوب را در این بخش میتوانید دریافت نمائید.

دریافت فایل پی دی اف نشریات میراث

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 9

میراث علمی اسلام و ایران، دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395، پیاپی شمارۀ 9.

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 8

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، ضمیمۀ شمارۀ 72-73، آذر- اسفند 1394

یادداشتی بر چاپ نسخه‌برگردان فرهنگ المُلَخَّص فی اللّغة – مسعود قاسمی

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 18

دوفصلنامه ویژه کتاب شناسی ، نقد کتاب و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

سادات هزار جریب (سلسله ای شیعی در شرق مازندران)- سید محمدعمادی حائری

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 8

دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران، ویژۀ تاریخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی، سال چهارم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان 1394، پیاپی شمارۀ 8.

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 7

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، بهار 1396

گرشاسپ نامۀ کتابخانۀ بریتانیا به شمارۀ Qr.11586) )-

به کوشش محمود امیدسالار

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 17

فصلنامه ویژه کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

متون شرقی، شیوه های غربی (شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین)- محمود امیدسالار

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 7

میراث علمی اسلام و ایران، دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی - سال چهارم، شمـارۀ اول، بهار و تابستان 1394، پیاپی شمارۀ 7.

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ گزارش میراث - شمارۀ 6

دو ماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، زمستان 1395

رشیدالدین همدانی و روایت بغدادی از حملۀ مغول به عراق (نقدی بر رویکرد برخی تاریخ نگاران معاصر ایرانی)- یوسف الهادی، ترجمۀ محمد باهر

قیمت: 50,000 ریال

ضمیمۀ آینۀ میراث- شمارۀ 16

فصلنامه ویژه نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال هفتم، سال 1388

دارای مجوز علمی- ترویجی به شماره 82/2910/3 از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور

شاهدخت والاتبار شهربانو (والدۀ معظمۀ حضرت امام علی بن الحسین السجاد (علیهماالسلام))- احمد مهدوی دامغانی

 

قیمت: 50,000 ریال

میراث علمی اسلام و ایران- شمارۀ 6

میراث علمی اسلام و ایران، دوفصلنامـۀ تاریـخ علوم و فناوری دورۀ اسلامی سال سوم، شمـارۀ دوم، پاییز و زمستان 1393 - شمارۀ پیاپی 6

قیمت: 50,000 ریال