آینه میراث

دو فصلنامه ویژه پژوهشهای ادبی و متن‌شناختی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آینه میراث- پیاپی 20

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب­شناسی و اطلاع­رسانی در حوزۀ متون- دورۀ جدید، سال اوّل، شمارۀ اوّل، بهار 1382

ویژه نامۀ تاریخ علم

 

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 18-19

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال پنجم، شماره 2 و 3، پاییز و زمستان 81

 
قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 17

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال پنجم، شماره 1، تابستان 81

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 16

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 4 ، بهار 81

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 15

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 3 ، زمستان 80

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 14

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 2، پاییز 80

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 13

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال چهارم، شماره 1 ]، تابستان 80

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 12

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاش شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 4، بهار 80

شماره ویژه سال امام علی (ع)

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 10-11

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 2 و 3 ، پاييز و زمستان 79

قیمت: 50,000 ریال

آینه میراث- پیاپی 9

فصلنامۀ ویژۀ نقد کتاب، کتاب شناسی و اطلاع رسانی در حوزۀ متون- سال سوم، شماره 1 ، تابستان 79

قیمت: 50,000 ریال