گزارش میراث

فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون ، نسخه شناسی و ایران‌شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 78-79

 

فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه‌شناسی و ایران‌شناسی – دورۀ سوم، سال دوم، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1396 [انتشار: زمستان 1397]

قیمت: 75,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 76-77

 

فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی – دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ دوم و سوم، پاییز – زمستان 1395 (انتشار بهار 1397)

قیمت: 75,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 74-75

 

فصلنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی– دورۀ سوم، سال اول، شمارۀ یکم و دوم، بهار – تابستان 1395 پاییز 1396

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 72-73

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1394

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 70-71

 

 

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 68-69

 

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ اول و دوم، فروردین – تیر 1394

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 66-67

 

 

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1393

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 64-65

 

 

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد– آبان1393.

 
قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 62-63

 

 

دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی- دورۀ دوم، سال هشتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیر 1393.

 
قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 60-61

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ پنجم و ششم، آذر – اسفند 1392

قیمت: 50,000 ریال