گزارش میراث

فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون ، نسخه شناسی و ایران‌شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 42-43

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال پنجم، آذر و دی – بهمن و اسفند 1389

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 41

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال پنجم، مهر و آبان 1389

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 40

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال چهارم، مرداد و شهریور 1389

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 39

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال چهارم، خرداد و تیر 1389

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 38

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال چهارم، فروردین و اردیبهشت 1389

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 37

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال چهارم، بهمن و اسفند 1388

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 36

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال چهارم، آذر و دی 1388

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 35

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، مهر و آبان 1388

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 34

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، مرداد و شهریور 1388

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 33

 

دو ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، خرداد و تیر 1388

قیمت: 50,000 ریال