گزارش میراث

فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون ، نسخه شناسی و ایران‌شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 31-32

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، فروردین و اردیبهشت 1388

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 29-30

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، بهمن و اسفند 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 27-28

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، آذر و دی ماه 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 25-26

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال سوم، مهر و آبان 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 23-24

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، مرداد و شهریور 1387

 
قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 21-22

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، خرداد و تیرماه 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 19-20

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 1387

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 17-18

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، بهمن و اسفند 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 15-16

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، آذر و دی 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 13-14

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، مهر و آبان 1386

قیمت: 50,000 ریال