گزارش میراث

فصلنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه نقد و تصحیح متون ، نسخه شناسی و ایران‌شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

گزارش میراث- پیاپی 1

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی - دورۀ دوم، سال اول، مهر 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 2

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی-دورۀ دوم، سال اول، آبان 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 3

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، آذر 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 4-6

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، دی تا اسفند 1385

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 7

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، فروردین 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 8-9

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، اردیبهشت و خرداد 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 10-11

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، تیر و مرداد 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 12

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، مباحث متن پژوهی و نسخه شناسی- دورۀ دوم، سال اول، شهریور 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 13-14

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، مهر و آبان 1386

قیمت: 50,000 ریال

گزارش میراث- پیاپی 15-16

 

ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ تصحیح انتقادی متون، نسخه شناسی و مباحث ایران شناسی- دورۀ دوم، سال دوم، آذر و دی 1386

قیمت: 50,000 ریال