ناصر الدین شاه و سفرنامه نویسی

۲ آذر ۱۳۹۲ ۰۱:۴۲:۲۸ ب.ظ

روزنامه سفر مازندران، به روایت ناصر الدین شاه و اعتماد السلطنه، به تاریخ 1282 و 1289 ق، به همت نشر رسانش منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، روزنامه سفر مازندران را یوسف الهی ژوهش و تصحیح کرده است.

کتاب شامل دو بخش است: روزنامه سفر مازندران بخش اول کتاب به قلم ناصر الدین شاه که گزارش سفر او در سال 1282 ق است. روش نگارشی ناصر الدین شاه با تکیه بر کوتاه نویسی ساده و بی تکلف،حتی بدون غلو شاهانه است.

بخش دوم کتاب به موکب همایونی اختصاص دارد که گزارش سفر او در سال 1282ق است. این سفر نامه مجموعه یادداشت های اعتماد السلطنه است که در ستون اخبار دربار همایون روزنامه دولتی ایران به چاپ رسیده بود.

از ویژگی های دیگر این اثر ذکر شهر ها و آبادی ها، مشخصات اقلیمی هر منطقه، سرشناسان وعلما، مناظر وآثار تاریخی در مسیر، دیدار با صاحب منصبان روسی در کشتی آن ها و بیان برخی رخدادهای که در دیگر منابع تاریخی مازندران به آن اشاره نشده است.

کتاب روزنامه سفر مازندران مصور، در 360 صفحه و بهای 60 هزار ریال در مرکز تامین و عرضه متون کهن ایرانی میراث مکتوب، برای دست رسی آسان تر شما علاقه مندان قرار گرفته است.