مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مخزن الأسرار نظامی (فارسی)

  • نسخۀ هنری مصوّر به خط میرعلی هروی، مورّخ 944 هـ
  • نسخهبرگردان دستنویس به نشانی supplement Persan 985 کتابخانه ملّی فرانسه

 

این اثر نسخهبرگردانی است از نسخۀ خطی مخزن الاسرار نظامی به نشانی SUPPL PERSAN 985 که در کتابخانۀ ملّی فرانسه نگهداری میشود، و از نفایس نسخههای خطّی دورۀ اسلامی است، و خوشنویسی آن توسّط میرعلی هروی، خوشنویس طراز اوّل سدۀ 10 ق و دو نگارۀ آن توسّط محمود مذهّب هروی، خوشنویس، مذهّب و نگارگر سدۀ 10 ق و یک نگارگر چیرهدست دیگر با نام محمّدمحسن پدید آمده است. آرایههای نسخه و صفحهآرایی آن از نمونههای ممتاز مکتب بخارا است، و به کوشش یکی از کتابداران کتابخانۀ سلطان عبدالعزیز شیبانی یعنی سلطانمیرک بخاری فراهم آمده است. ضمن اینکه دو نگارۀ نفیس از سبک شاهعبّاسی (سبک اصفهان) بعدها در آغاز آن افزوده شده است. 

قیمت: 1,250,000 ریال

نقد و بررسی نگاره های خمسۀ نظامی گنجه ای (فارسی)

  • دستنویس به نشانی Supple. Persan 1956 شعبۀ شرقی کتابخانۀ ملی پاریس

«خمسۀ قاسم علی سلطان» که امروزه در شعبه شرقی کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود، در عهد سلطنت شاه تهماسب صفوی تولید شده است و شامل هر پنج اثر نظامی است. این نسخۀ مذهّب با 63 نگاره هنرمندانه (6 نگاره دو برگی و 57 نگاره تک برگی) از کتابهای پرتصویر عصر خود به شمار میرود که برای بررسی تاریخ نگارگری ایران در نیمۀ دوم سدۀ دهم هجری بسیار کارآمد است. خوشنویس کتاب، خیرالله ابن حسین کلابی شوشتری است و کتاب حاضر را در سال 968 هجری به سفارش قاسم علی سلطان، از سران حکومت شاه تهماسب  به انجام رسانده است.

مطالب این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست به کتابشناسی نسخه، و بخش دوم  به مطالعه تک تک نگارهاختصاص دارد.

 

 
 

قیمت: 900,000 ریال