مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

نقد و بررسی نگاره های خمسۀ نظامی گنجه ای (فارسی)

  • دستنویس به نشانی Supple. Persan 1956 شعبۀ شرقی کتابخانۀ ملی پاریس

«خمسۀ قاسم علی سلطان» که امروزه در شعبه شرقی کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود، در عهد سلطنت شاه تهماسب صفوی تولید شده است و شامل هر پنج اثر نظامی است. این نسخۀ مذهّب با 63 نگاره هنرمندانه (6 نگاره دو برگی و 57 نگاره تک برگی) از کتابهای پرتصویر عصر خود به شمار میرود که برای بررسی تاریخ نگارگری ایران در نیمۀ دوم سدۀ دهم هجری بسیار کارآمد است. خوشنویس کتاب، خیرالله ابن حسین کلابی شوشتری است و کتاب حاضر را در سال 968 هجری به سفارش قاسم علی سلطان، از سران حکومت شاه تهماسب  به انجام رسانده است.

مطالب این کتاب در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست به کتابشناسی نسخه، و بخش دوم  به مطالعه تک تک نگارهاختصاص دارد.

 

 
 

قیمت: 900,000 ریال